• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Algemeen Nut Beogende Status (ANBI)

dnoDoen heeft een ANBI-status.  Dit betekent dat er sprake is van belastingvoordelen op het gebied van erven en schenken

De ANBI-status bepaalt dat wij onderstaande informatie toegankelijk maken.

Naam van de instelling

dnoDoen opvang begeleiding wonen

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)

812186679

Postadres

Postbus 1018
1810 KA  Alkmaar

Bezoekadres

Vliegerstraat 1K
1816 KD Alkmaar

Doelstelling

dnoDoen helpt kwetsbare mensen die door complexe problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen. |

Bestuur

Hil Rabenberg is directeur bestuurder van dnoDoen.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan van dnoDoen vindt u onder Publicaties 

Beloningsbeleid

  • De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) vastgestelde beloning.
  • De bestuurder wordt beloond volgens de cao Sociaal Werk en conform de Wet Normering Topinkomens. (WNT).
  • Voor de medewerkers van dnoDoen is de cao Sociaal Werk van toepassing.

(Financieel) jaarverslag

Het officiële jaardocument en de jaarrekening van dnoDoen vindt u onder publicaties