• BEGELEIDING
  • OPVANG
  • WONEN
meer met mensen

Cliëntenraad dnoDoen

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vraagt van alle zorginstellingen die vanuit collectieve middelen gefinancierd worden dat ze een cliëntenraad hebben. De WMCZ is een raamwet en stelt globale regels die per instelling nader uitgewerkt moeten worden. In de Maatschappelijke Opvang zijn cliëntenraden zoals bedoeld in de WMCZ een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Naast de verplichtingen van de zorgaanbieder worden de nodige eisen gesteld aan de cliëntenraad. De raad moet representatief zijn, in staat zijn tot belangenbehartiging en een huishoudelijk reglement hebben. De cliëntenraad wordt begeleid door een coach/cliëntondersteuner. Jaarlijks stelt de cliëntenraad een jaarplanner op. Minimaal zes keer per jaar vinden formele gesprekken plaats met bestuur en cliënten van dnoDoen. In een jaarplan staan de onderwerpen waarover de cliëntenraad wil adviseren.

Heeft u vragen over de cliëntenraad? Neem dan contact op met via de mail: cliëntenraad@dnodoen.nl

Het jaarverslag van de cliëntenraad is opgenomen in het offiële jaardocument van dnoDoen