Algemeen Nut Beogende Status (ANBI)

dnoDoen heeft een ANBI-status.  Dit betekent dat er sprake is van belastingvoordelen op het gebied van erven en schenken
De ANBI-status bepaalt dat wij onderstaande informatie toegankelijk maken.


Naam van de instelling
dnoDoen opvang begeleiding wonen

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)
812186679

Postadres
Postbus 1018
1810 KA  Alkmaar

Bezoekadres
Vliegerstraat 1K
1816 KD Alkmaar

Doelstelling
dnoDoen helpt kwetsbare mensen die door complexe problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen.

Bestuur
Hil Rabenberg is directeur bestuurder van dnoDoen.

Beleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan van dnoDoen vindt u onder publicaties.

Beloningsbeleid

  • De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) vastgestelde beloning.
  • De bestuurder wordt beloond volgens de cao Sociaal Werk en conform de Wet Normering Topinkomens. (WNT).
  • Voor de medewerkers van dnoDoen is de cao Sociaal Werk van toepassing.

(Financieel) jaarverslag
Het officiële jaardocument en de jaarrekening van dnoDoen vindt u onder publicaties